Strona Główna BIP Strona Główna
Przydziały mobilizacyjne
 
Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej na czas wojny.

Przydział mobilizacyjny to imienne wyznaczenie żołnierza zawodowego lub żołnierza rezerwy na stanowisko służbowe określone etatem czasu wojennego jednostki wojskowej, zgodnie posiadaną specjalnością wojskową lub kwalifikacjami zawodowymi oraz innymi predyspozycjami wymaganymi do pełnienia obowiązków na tym stanowisku (funkcji).

Żołnierze rezerwy mogą mieć nadane przydziały mobilizacyjne przez łączny okres nie dłuższy niż:
•   dla podoficerów i szeregowych - 15 lat;
•  dla oficerów - 20 lat. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wojskowy komendant uzupełnień nie ma możliwości nadania przydziałów mobilizacyjnych innym żołnierzom rezerwy.

PRACOWNICZE PRZYDZIAŁY MOBILIZACYJNE:

Pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje się osobom posiadającym kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk pracowniczych, określonych w etacie jednostki wojskowej na czas wojny.

Pracowniczy przydział mobilizacyjny to imienne wyznaczenie pracownika zatrudnionego w jednostce wojskowej na stanowisku w czasie pokoju (w razie potrzeby pracowników zatrudnionych u innych pracodawców oraz innych nie zatrudnionych osób) na stanowisko pracownicze określone w etacie jednostki w czasie wojny.

Przydziały mobilizacyjne nadaje oraz unieważnia wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.

Nadanie przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej. Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny, jest obowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną. Kartę mobilizacyjną można także doręczyć w czasie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. 

Karta mobilizacyjna - jest to dokument potwierdzający wyznaczenie żołnierza rezerwy na przydział mobilizacyjny (karta mobilizacyjna z paskiem koloru czerwonego), pracownika lub osoby nie będącej pracownikiem na pracowniczy przydział mobilizacyjny (karta mobilizacyjna z paskiem koloru niebieskiego) do określonej jednostki wojskowej oraz zobowiązujący do stawienia się w jednostce wojskowej w dniu określonym w karcie albo pozostawania w gotowości do powołania. 

Stawiennictwo do czynnej służby wojskowej przez żołnierzy rezerwy następuje po uzyskaniu wiadomości o ogłoszeniu mobilizacji lub otrzymaniu karty powołania, natomiast w stosunku do osób, którym nadano przydział mobilizacyjny w razie ogłoszenia mobilizacji lub otrzymania wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony.

 


ZAPAMIĘTAJ!!!

Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny mają obowiązek powiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień o:
  • zmianie miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
  • wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące 
    i powrocie z tego pobytu;
  • adresie korespondencyjnym, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 


 

Wszelkie informacje otrzymasz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Świnoujściu

pokój Nr 18, telefon 261243314 lub 261243315