Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolnictwo wojskowe
 
Kandydaci na żołnierzy zawodowych podejmujący naukę na uczelniach wojskowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką. Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby.


O powołanie do służby kandydackiej może ubiegać się osoba:

·         posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;

·         niekarana sądownie;

·         posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną. 


PROCEDURY REKRUTACYJNE

      Zgodnie z rozporządzeniem MON z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627 z późn. zm.) osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni wojskowych składają wniosek wraz z niżej wymaganymi dokumentami:

  • świadectwo dojrzałości;
  • życiorys;
  • skrócony odpis aktu urodzenia;
  • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą 
    niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
  • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.


Terminy i miejsce składania wniosków do dnia 31 marca danego roku !!!!!!!

 bezpośrednio do rektora – komendanta uczelni wojskowej.


 


STUDIUM OFICERSKIE

Absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych, niebędący żołnierzami zawodowymi oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr  za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące  w następujących terminach:

 

 

*        do 3 miesięcznego Studium Oficerskiego do dnia 19 stycznia 2018 roku

·          w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu w korpusie osobowym: medycznym i duszpasterstwa.

*        do 12 miesięcznego Studium Oficerskiego do dnia 15 maja 2018 roku

·          w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w korpusie osobowym: łączności i informatyki, logistyki.

·          w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu w korpusie osobowym: wojsk lądowych, łączności i informatyki, logistyki, sprawiedliwości i obsługi prawnej, finansowym, wychowawczym, ogólnym.

·          w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w korpusie osobowym: sił powietrznych.

Zgodnie z decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017

roku w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 roku,

zostały określone limity miejsc.

 

 

 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH we WROCŁAWIU

Lp

Czas trwania

Korpus osobowy

Ilośćmiejsc

Ogółem miejsc

1.

3 miesiące

medyczny

10

11

duszpasterstwa

1

2.

12 miesięcy

wojsk lądowych

109

190

łączności i informatyki

15

logistyki

40

sprawiedliwości i obsługi prawnej

16

finansowy

8

wychowawczy

1

ogólny

1

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH w DĘBLINIE

3.

12 miesięcy

sił powietrznych

6

6

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

4.

12 miesięcy

łączności i informatyki

17

27

logistyki

10

 

     

UWAGA ! w procesie rekrutacyjnym stosowana jest zasada zgodności ukończonego kierunku studiów  z wybranym przez kandydata korpusem osobowym.