Strona Główna BIP Strona Główna
Żołnierze rezerwy - Reklamowanie
 
Żołnierze rezerwy - Reklamowanie
Osoby reklamowane są zwolnione z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Reklamowania dokonuje się z urzędu i na wniosek.Reklamowania z urzędu dotyczą osób, które:
 • wykonują mandat posła, senatora lub radnego;
 • zajmują kierownicze stanowiska państwowe;
 • ze względu na posiadane kwalifikacje lub zajmowane stanowiska, które są niezbędne dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa; 
  W ramach reklamowania z urzędu sporządza się zawiadomienie (imienny wykaz osób) i przesyła do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie. Zawiadomienie sporządza się w dwóch egzemplarzach. W zawiadomieniu ujmuje się następujące dane osób podlegających reklamowaniu : imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, stopień wojskowy, numer ewidencyjny PESEL, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące oraz zajmowane stanowisko, kwalifikacje lub pełnioną funkcję. Pobierz wzór wniosku
 • Reklamowania na wniosek dotyczą żołnierzy rezerwy zatrudnionych w:
 • urzędach państwowych lub samorządowych i Narodowym Banku Polskim;
 • zakładach pracy objętych programem mobilizacji gospodarki;
 • jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
 • centralnych organach administracji rządowej oraz innych organach i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych lub
 • podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • przedsiębiorstwach, na które zostały nałożone zadania na rzecz obronności państwa.
  Podstawą reklamowania na wniosek stanowi pisemny udokumentowany wniosek kierowników urzędów państwowych lub samorządowych albo przedsiębiorców. Pobierz wzór wniosku W ramach reklamowania na wniosek sporządza się zawiadomienie (imienny wykaz osób) i przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie. 
  Zawiadomienie sporządza się w dwóch egzemplarzach. W zawiadomieniu ujmuje się następujące dane osób podlegających reklamowaniu: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, stopień wojskowy, numer ewidencyjny PESEL, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję oraz uzasadnienie konieczności reklamowana, a w odniesieniu do osób zatrudnionych w zakładach pracy, również podstawę objęcia zakładu pracy programem mobilizacji gospodarki lub podstawę nałożenia zadania na rzecz obronności państwa.
  W przypadku istnienia potrzeb uzupełnienia Sił Zbrojnych stanem osobowym, a w ewidencji wojskowej nie występują zasoby osób, którym z racji posiadanego wieku, stopnia wojskowego, wykształcenia, kwalifikacji, stanu zdrowia lub miejsca zamieszkania, można nadać przydział pracowniczy lub przydział mobilizacyjny. Może nastąpić odmowa reklamowania na wniosek lub jej uchylenie, w czasie pokoju stanowi decyzję administracyjną, od której służy wnioskodawcy odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. W przypadku ustania przyczyn reklamowania, wygasa ono z mocy prawa. Pobierz wzór wniosku
 • Zwolnienie z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, udzielone żołnierzom rezerwy w wyniku ich reklamowania, podlega uchyleniu w przypadku:
 • wygaśnięcia lub utracie mandatu posła, senatora lub radnego;
 • rozwiązania stosunku pracy;
 • odwołania ze stanowiska;
 • powołania do zawodowej służby wojskowej;
 • skreślenia z ewidencji wojskowej;
 • na wniosek pracodawcy; ,br> zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad dwa miesiące.