Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

Szanowni Państwo!                                                          

 W związku z art. 30, pkt. 3 i art. 31 ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 212, ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430, z późn. zm.) jesteście Państwo zobligowani do sporządzenia Sprawozdania rocznego PM-1… według stanu na dzień 31.12.2017 r.” na załączonym druku dotyczącym wszystkich pojazdów samochodowych, przyczep, naczep (wraz z numerami rejestracyjnymi) i maszyn* będących na stanie ewidencyjnym posiadacza/ użytkownika, zakładu spółki (firmy), w tym wydzierżawionych i będących z leasingu według stanu na dzień 31.12.2017 roku.

Wzór wypełnionego sprawozdania rocznego PM-1 znajduje się na stronie internetowej WKU w Świnoujściu (ww.swinoujscie.wku.wp.mil.pl)
w zakładce „Sprawozdanie roczne PM-1… - dokumenty do pobrania”.  Można również tam pobrać druk Sprawozdania rocznego PM-1…”  oraz katalog ITS, który dotyczy klasyfikacji pojazdów według załączniku nr 4 - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088, z późn. zm.)

Proszę dokładnie wypełnić wszystkie pola Działu 1. Dane o podmiocie gospodarczym (posiadaczu) w szczególności dane o właścicielu oraz dane o innej osobie uprawnionej oraz dane w Dziale 2. Pojazdy i Maszyny.

Wypełnione „Sprawozdanie roczne PM-1… za 2017 rok” można dostarczyć osobiście do WKU w Świnoujściu, ul. Steyera 30 (pokój 17), przesłać pocztą lub przesłać na adres email: wku.swinoujscie@ron.mil.pl - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2018 roku.

 Jednocześnie proszę, by w okresie między sprawozdaniami rocznymi,  powiadamiając Wydział Komunikacji właściwego Starostwa Powiatowego o zakupie, sprzedaży lub kasacji pojazdów samochodowych, przyczep, naczep (zmianie numerów rejestracyjnych) powiadomić równocześnie WKU w Świnoujściu (pisemnie lub e-mailem). W przypadku sprzedaży proszę o podanie dokładnego adresu nabywcy.

Jednocześnie informuję, że udzielenie odpowiedzi na „Sprawozdanie roczne PM-1…” jest obowiązkowe.

Odmowa, podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub nie dotrzymanie oznaczonego terminu może skutkować konsekwencjami karnymi zawartymi w art. 56,57 i 58 ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U z 2016 r., poz. 1068 z późn. zm.), tzn.:

-  kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
W wypadku mniejszej wagi – sprawca podlega grzywnie;

-  kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udziela informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega karze grzywny;

-   kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny. 

 

/Kontakt telefoniczny - tel. 261243313/

*) dotyczy maszyn do robót ziemnych, budowlanych, przeładunkowych, np.: dźwigów, koparek, ładowarek, spycharek, równiarek, zgarniarek, betoniarek, walców drogowych, zagęszczarek gruntu, oraz wózków widłowych, wózków transportowych, agregatów prądotwórczych, itp.).