Strona Główna BIP Strona Główna
Rekonwersja
 

REKONWERSJA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawniony do pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy lub były żołnierz zawodowy, może korzystać z pomocy 
w zakresie:
·  doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata,
·  przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem
   z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej  cztery lata,
·  praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat. 
DORADZTWO ZAWODOWE
W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie doradztwa zawodowego dowódca jednostki wojskowej , w której żołnierz zawodowy pełni służbę na stanowisku służbowym lub do której został przeniesiony do rezerwy kadrowej albo dyspozycji, kieruje żołnierza na zajęcia grupowe. Żołnierz zawodowy, może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając pisemne oświadczenie o rezygnacji, które dołącza się do akt personalnych tego żołnierza.Zajęcia grupowe, w wymiarze do trzech dni, realizowane przez Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie lub Ośrodki Aktywizacji Zawodowej, właściwe ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę wojskową ( Bydgoszcz, Gdynia, Kraków, Lublin, Olsztyn, Szczecin, Wrocław).
 
Są to szkolenia informacyjno - doradcze, podczas których informuje się o:
 • możliwościach przekwalifikowania zawodowego;
 • możliwościach zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • możliwościach odbywania praktyk zawodowych;
 • sytuacji społeczno- zawodowej byłych żołnierzy zawodowych oraz problemach 
  ich adaptacji do cywilnego rynku pracy;
 • wybranych zagadnieniach psychologii sukcesu;
 • rynku pracy i możliwościach zatrudnienia;
 • aktywnych metodach poszukiwania pracy;
 • zasadach przygotowania dokumentów aplikacyjnych i prowadzenia rozmów 
  z pracodawcami;
 • sytuacji finansowo- prawnej żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej.
Ponadto zajęcia są okazją do indywidualnych konsultacji oraz spotkań z „ludźmi sukcesu”, pracodawcami oraz przedstawicielami firm doradztwa personalnego. Były żołnierz zawodowy może korzystać z doradztwa zawodowego w trybie indywidualnym.
 
PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE
 
Żołnierz zawodowy i były żołnierz zawodowy, może korzystać z przekwalifikowania zawodowego realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia i szkoleń. Koszt przekwalifikowania pokrywa się w wysokości 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym.

W ramach przekwalifikowania finansuje się też koszty:

a) przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem - do wysokości równowartości dwudziestu przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub miejsca do leżenia;

b) zakwaterowanie w miejscu szkolenia lub w miejscu odbywania praktyki zawodowej - do wysokości równowartości trzydziestu noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300 % ryczałtu za noclegi określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Koszty przejazdów i noclegów z miejsca zamieszkania żołnierza zawodowego lub byłego żołnierza zawodowego do ośrodka szkolenia i z powrotem pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się powyżej 50 kilometrów w jedną stronę.

Zwrotu kosztów przejazdów i noclegów dokonuje:
 • żołnierzowi zawodowemu, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową,
 • byłemu żołnierzowi zawodowemu, właściwy terytorialnie dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego.
Procedura uzyskania środków finansowych na przekwalifikowanie:

1. Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna w zakresie przekwalifikowania udzielana jest na pisemny wniosek skierowany do dyrektora WBE właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej. Wniosek ten dowódca jednostki wojskowej przesyła do dyrektora WBE, za pośrednictwem dyrektora COAZ lub OAZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.

2. Były żołnierz zawodowy uprawniony do pomocy rekonwersyjnej składa pisemny wniosek do dyrektora WBE właściwego ze względu na miejsce zamieszkania , za pośrednictwem szefa WszW lub w wojskowego komendanta uzupełnień. Wniosek ten przesyłany jest następnie do dyrektora WBE, za pośrednictwem dyrektora COAZ lub OAZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.

Dyrektor COAZ lub OAZ przesyła dokumenty wymienione w punktach 1 i 2, wraz z opiniĄ, do właściwego dyrektora WBE.

3. Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu, zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, udziela w formie decyzji dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego.
4. Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu, posiadającemu zgodę na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego pokrywa koszty szkolenia, poprzez:
 • przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe, na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawianego przez tę instytucję ;
 • wypłatę należności - po przedstawieniu oryginału rachunku, potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania zawodowego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.
Wniosek powinien zawierać :
 • stopień wojskowy, imię i nazwisko, numer PESEL ,adres, numer telefonu kontaktowego uprawnionego oraz – w przypadku osób, w stosunku do których istnieje obowiązek posiadania lub którym zostały nadane - NIP oraz adres urzędu skarbowego ;
 • pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego
 • nazwę ośrodka szkolenia ;
 • termin przekwalifikowania zawodowego;
 • koszt przekwalifikowania zawodowego ;
 • przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania ;
 • informacje dotyczące uzyskanej dotychczas pomocy rekonwersyjnej.
Żołnierz zawodowy należy dołącza do wniosku :
 • dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
 • zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego;
 • zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;
 • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń. 
Były żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:
 
decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowejoraz w przypadku żołnierza zawodowego, o którymmowa w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 11 września2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,decyzję o przyznaniu świadczeń
 • odszkodowawczych z tytułu wypadku lub chorobypozostających w związku
  z pełnieniem służbywojskowej poza granicami państwa;
 • dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierzawysługę lat zawodowej służby wojskowej;
 • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniachdo prowadzenia szkoleń.
 
5.Uprawniony, któremu pokryto koszty związane z przekwalifikowaniem zawodowym, ma obowiązek przedstawienia w terminie 30 dni od daty zakończenia przekwalifikowania zawodowego, dokument potwierdzający jego ukończenie z wynikiem pozytywnym. Dokument ten przedkłada się odpowiednio dowódcy jednostki wojskowej lub dyrektorowi Wojskowego Biura Emerytalnego.
W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, udzielone wcześniej koszty podlegają zwrotowi.
Postępowanie w sprawie zwrotu kosztów wszczyna i prowadzi organ wypłacający świadczenie. Zwrot kosztów następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez uprawnionego wezwania od organu. Wezwanie określa kwotę podlegającą zwrotowi i wskazuje numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
 
POŚREDNICTWO PRACY
 
COAZ, OAZ i WSzW prowadzą pośrednictwo pracy dla uprawnionych. Uprawnieni składają do dyrektora COAZ, kierownika OAZ lub szefa WSzW pisemny wniosek o udzielenie pomocy w pośrednictwie pracy. W przypadku byłego żołnierza zawodowego ubiegającego się o stanowisko pracy związane z obronnością kraju wniosek kierowany jest do właściwego terytorialnie szefa WSzW.
Uprawnionym organ przedstawia, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania, uwzględniając ich potrzeby i posiadane kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy.
W przypadku braku ofert pracy w miejscu zamieszkania uprawnionego organ, w porozumieniu z innymi organami prowadzącymi pośrednictwo pracy, przedstawia uprawnionemu, w miarę możliwości, oferty pracy w innych rejonach przez niego wskazanych. 
 
PRAKTYKI ZAWODOWE
 
Żołnierz zawodowy może, na pisemny wniosek, zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, decyzją dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia. Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
Żołnierzowi zawodowemu, odbywającemu za zgodą dowódcy jednostki wojskowej praktykę zawodową, przysługuje pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem oraz noclegów w miejscu odbywania praktyki według zasad i limitów określonych 
dla przekwalifikowania zawodowego. Żołnierz zawodowy dołącza do wnioskuzaświadczenie z instytucji o przyjęciu  na praktykę.
 
FUNDUSZ PRACY

 Na podstawie art. 2 pkt 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.), były żołnierz zawodowy w okresie 36 miesięcy od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej może uzyskać status „żołnierza rezerwy”. W tym czasie istnieje możliwość korzystania ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów szkoleń i podwyższania kwalifikacji zawodowych, określonych w art. 40, art. 41 ust. 4-7, art. 42 oraz art. 42a ust.1-4 cytowanej wyżej ustawy.

 ZASADY FINANSOWANIA.

 

    wysokość limitów, o których mowa w ust. 4, wynosi za:

1)      przekwalifikowanie zawodowe - 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego,
w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym

    żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się koszty, o których mowa w ust. 4 pkt 1, w wysokości:

1)      po 4 latach służby wojskowej          - 100%,

2)      po 9 latach służby wojskowej          - 200%,

3)      po 15 latach służby wojskowej        - 300%

                          - limitu określonego w ust. 4a pkt 1.

Koszty przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 120 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej "ustawą", gdy to przekwalifikowanie jest rozumiane jako zmiana posiadanych przez uprawnionego kwalifikacji zawodowych na inne w celu wykonywania nowego zawodu, nabycia nowych kwalifikacji w ramach tego samego zawodu, uzyskania innych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, uzyskania certyfikatu, licencji, zdania egzaminu lub uzyskania wpisu na listę uprawnionych do wykonywania zawodu, pokrywa dyrektor WBE.

Zainteresowany taką formą pomocy kieruje stosowny wniosek do dyrektora WBE:

    żołnierz zawodowy - za pośrednictwem dowódcy jednostki,

    były żołnierz zawodowy (inne osoby uprawnione – art. 120, ust. 6 ustawy pragmatycznej) - poprzez wojskowego komendanta uzupełnień właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Finansowanie szkolenia może się odbywać poprzez:

    przelew należności bezpośrednio na konto bankowe instytucji realizującej szkolenie, na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego imiennie przez tę instytucję;

    wypłatę żołnierzowi należności za szkolenie (refundację, tj. zwrot kwot wydanych przez zainteresowanego) - po przedstawieniu przez niego oryginału rachunku potwierdzającego opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenia (certyfikatu, świadectwa itp.) o uczestnictwie w szkoleniu.

Zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdów:

Żołnierze zawodowi i byli żołnierze zawodowi, jeśli wystąpili z wnioskiem o sfinansowanie (dofinansowanie lub refundację) kosztów doskonalenia zawodowego, przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu mogą ponadto korzystać z pomocy finansowej w postaci zwrotu:

    przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyki zawodowej

    i z powrotem - do wysokości równowartości dwudziestu przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub miejsca do leżenia;

    zakwaterowanie w miejscu szkolenia lub w miejscu odbywania praktyki zawodowej - do wysokości równowartości trzydziestu noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Zwrotu kosztów zakwaterowania i dojazdów dla żołnierza zawodowego dokonuje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, a byłemu żołnierzowi zawodowemu właściwy Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego.


 

 

ADRESY I TELEFONY KONTAKTOWE
Zespół ds. polityki rekonwersji DSS MON
Aleja Niepodległości 218
00-911 Warszawa
Tel: (22) 684-04 32        CA MON –261-845-599

 

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
Tel: (22) 6-82-66-78       CA MON-fax261 82-66-74 
e-mail: wcaz@wp.pl

 

Ośrodku Aktywizacji Zawodowej
70-952 Szczecin, ul. Kopernika 17a
tel.261-45-23-75/ lub 76,77/78,79/
 

 
  Strona internetowa OAZ w Szczecinie na której można pobrać między innymi wnioski o pomoc rekonwerysjną