Strona Główna BIP Strona Główna
Zwrot kosztów
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Świnoujściu zwraca osobom wezwanym w celu powszechnego obowiązku obrony do WKU w Świnoujściu koszty podróży oraz  zryczałtowaną rekompensatę za utracone zarobki za czas opuszczony w pracy z tytułu wezwania do WKU w Świnoujściu. 

Zwrot należnych kosztów następuje w formie bezgotówkowej i odbywa się na wniosek zainteresowanego.

Realizacja zwrotu należnych kosztów wezwanemu następuje:
- przelewem na rachunek bankowy;
- przekazem pocztowy na wskazany adres.
 


I. Zwrot kosztów podróży do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, osobom wezwanym do WKU w Świnoujściu w sprawie powszechnego obowiązku obrony RP.
 

1.
 Podstawa prawna zwrotu kosztów podróży z miejsca zamieszkania i z powrotem osobom wezwanym w sprawie powszechnego obowiązku obrony RP (zwanym dalej -wezwany):
1.1. art. 52, ust. 1, ust. 3, art. 72, ust. 1, ust.2, ust. 3, ust. 5, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej”;
1.2. art. 85, art. 92, art. 93  Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
1.3. pkt 9,  Rozkazu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Świnoujściu Nr 1 z dnia 05.01.2016 r.
2. Koszty podróży zwraca się na podstawie przedłożonych biletów przez wezwanego na przejazd środkami komunikacji krajowej (w tym bilety komunikacji miejskiej) z miejsca zamieszkania, licząc wartość przedstawionych biletów za dojazd do WKU w Świnoujściu razy dwa.

3. Dla osób, które przyjechały do WKU w Świnoujściu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu (motocykl, motorower) zwrot następuje w wysokości zryczałtowanej kwoty za przejazd pociągiem TLK, IC klasy 2 w obie strony wg. obowiązującego cennika.II. Zwrot zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki za czas opuszczony w pracy z tytułu wezwania do WKU w Świnoujściu w sprawie powszechnego obowiązku obrony RP.

1.
 Podstawa prawna zwrotu zryczałtowanej rekompensaty za czas opuszczony w pracy z tytułu wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony RP:
1.1. art. 52, ust. 1, ust. 2, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej”,
1.2. przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

1.3. art. 86, art. 92, art. 93  Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
1.4. pkt 9, Rozkazu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Świnoujściu Nr 1 z dnia 05.01.2015 r.

2.
 Wojskowy Komendant Uzupełnień w Świnoujściu zwraca w 2018 roku, osobom wzywanym zryczałtowaną rekompensatę za utracone zarobki. Wysokość rekompensaty za jeden dzień opuszczony w pracy wynosi 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w grudniu 2017 roku. Minimalne wynagrodzenie w grudniu 2017 roku wynosiło 2.000 zł brutto. Zatem odpowiednio 1/30 z w/w kwoty to suma 66,67 zł. brutto. Podstawą do zwrotu w/w rekompensaty jest przedłożenie w WKU w Świnoujściu zaświadczenia od pracodawcy o niewypłaceniu wezwanemu za ten dzień wynagrodzenia.

  WZÓR ZAŚWIADCZENIA OD PRACODAWCY

III. Wymagane dokumenty w procesie naliczania i zwrotu kosztów osobom wezwanym do WKU w Świnoujściu w sprawie powszechnego obowiązku obrony RP w 2017 r.

1. Wezwanie w sprawie powszechnego obowiązku obrony RP do WKU w Świnoujściu.
2. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie wezwanego oraz nie wypłacania mu za ten dzień  Wynagrodzenia.
3. Do wglądu książeczka wojskowa wezwanego (lub inny dokument tożsamości).
4. Do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu, którym wezwany przyjechał do WKU w Świnoujściu.
5. Bilety przejazdu środkami komunikacji krajowej z miejsca zamieszkania wezwanego do siedziby WKU w Świnoujściu (w tym bilety komunikacji miejskiej).