Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

Szanowni Państwo!                                                          

 

Na podstawie art. 212, ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 ze zm.), art. 30, pkt. 3 i art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1068), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipiec 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz.1304), symbol badania: 1.48.13(174), proszę o wypełnienie i przesłanie (lub dostarczenie) do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Świnoujściu, ul. Piłsudskiego 24, 72-600 Świnoujście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2017 r., dołączonego do pisma formularza Sprawozdania rocznego… PM-1” według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., który dotyczy wszystkich pojazdów samochodowych, przyczep, naczep i maszyn: do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych samobieżnych (kołowych i gąsienicowych), przyczepianych i przewoźnych (za wyjątkiem maszyn rolniczych), będących na stanie posiadacza lub użytkownika: indywidualnego, przedsiębiorstwa, zakładu, spółki (firmy) oraz dzierżawionych (użyczonych) i użytkowanych w ramach umowy leasingowej.

Wypełniając „Sprawozdanie roczne… PM-1”, proszę zwrócić szczególną uwagę na dokładne określenie klasyfikacji pojazdów, która jest w załączniku nr 4 - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1088), tzn.: rodzaju, podrodzaju i przeznaczenia pojazdów, przyczep i naczep, np.: samochód ciężarowy: skrzynia, furgon, wywrotka, pojemnik, cysterna, skrzynia/żuraw; przyczepa (naczepa): skrzynia, furgon, wywrotka, pojemnik, cysterna, dłużycowa, niskopodwoziowa, inna*, itp.

W przypadku wątpliwości i pytań w zakresie prawidłowego sposobu wypełnienia załączonych druków, szczegółowe informacje można uzyskać: osobiście w WKU w Świnoujściu, (pokój nr 8), telefonicznie (tel. 261 243 313) lub na stronie www.swinoujscie.wku.wp.mil.pl (zakładka Sprawozdanie roczne PM-1 za 2016 r.).

Wypełnione „Sprawozdanie roczne… PM-1” można dostarczyć do WKU w Świnoujściu osobiście, przesłać pocztą lub przesłać na adres e-mail: wku.swinoujscie@ron.mil.pl                   

Jednocześnie proszę, by w okresie między sprawozdaniami rocznymi, powiadamiając wydział komunikacji właściwego starostwa powiatowego o sprzedaży, zakupie lub kasacji środków transportowych objętych przedmiotem sprawozdawczości powiadomić o tym fakcie również Wojskową Komendę Uzupełnień w Świnoujściu (pisemnie lub e-mailem).

POUCZENIE: Sprawozdanie PM-1 jest obowiązkowe.

Odmowa, podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub nie dotrzymanie oznaczonego terminu może skutkować konsekwencjami karnymi w myśl ustawy
z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (j.t. Dz. U z 2016 r., poz. 1068).