Strona Główna BIP Strona Główna
Narodowe Siły Rezerwowe
 

O NSR

Najważniejsze - zanim przeczytasz tą informację - co masz z tego:

 1. Za ćwiczenia do 30 dni otrzymasz 2100zł (szeregowi), jeśli zarabiasz więcej nie możesz stracić,otrzymasz wyrównanie.
 2. Za dyspozycyjność otrzymasz 2000zł - po każdych 12 miesiącach kalendarzowych trwania kontraktui odbyciu ćwiczeń wojskowych w jednostce wojskowej (Rozporządzenie MON z dnia 13.06.2011r Dz.U. nr 140 poz. 821 oraz z dnia 22.06.2011r Dz.U. nr 140 poz. 822
 3. Otrzymasz pomoc finansową na dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji. (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe z dn. 22.07.2010r. §12.1)
 4. NSR pomoże Ci zostać żołnierzem zawodowym.

Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe(art. 99a ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). 

„Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych” - tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej, będąceżołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopieńpodoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia (art. 58 ust. 4 ustawy) 


Jeśli odbyłeś służbę wojskową 
(zasadnicza, nadterminowa, kontraktowa, kandydacka, zawodowa,przeszkolenie wojskowe studentów lub absolwentów) oraz posiadasz odpowiedni stopień wojskowy:

WSTĄP DO 

CEL UZUPEŁNIENIA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH ŻOŁNIERZAMI NSR: 
Wzmocnienie gotowości jednostek wojskowych do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych oraz zwiększenie ich zdolności do wykonywania zadań i misji poza granicami kraju. 

PRZEZNACZENIE ŻOŁNIERZY NSR:
 • wzmocnienie potencjału Sił Zbrojnych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa kraju
 • zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków
 • działania antyterrorystyczne
 • akcje poszukiwawcze i ratowanie życia ludzkiego
 • oczyszczanie terenu z materiałów niebezpiecznych
 • uzupełnianie jednostek wojskowych kierowanych do misji poza granicami kraju
 • uzupełnienie stanowisk etatowych przewidzianych dla specjalistów
 • w deficytowych specjalnościach (personel medyczny, informatycy, prawnicy itp.);
 • obsada stanowisk etatowych o specjalnościach wojskowych nie wymagających codziennego szkolenia wojskowego tj. w pokrewnych zawodach cywilnych wykorzystywanych na stanowisku służbowym (operatorzy maszyn inżynieryjnych, spawacze itp.);
 • wzmocnienie i uzupełnienie specjalistami polskich kontyngentów wojskowych w realizacji zadań poza granicami kraju (tłumacze, obserwatorzy itp.);
 • kształtowanie pozytywnych relacji wojsko–społeczeństwo.

Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem”, między żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył pisemny wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział. 

Wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień żołnierz rezerwy składa bezpośrednio, natomiast żołnierz w czynnej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową. Wniosek powinien być uzasadniony.


Pobierz - wniosek do NSR


Do wniosku załącza się:
 • odpis, uwierzytelniona kopię lub po okazaniu oryginału kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia lub zaświadczenie ze szkoły, jeśli osoba składająca wniosek pobiera naukę;
 • uwierzytelniona kopię, lub po okazaniu oryginału kopię poświadczenia bezpieczeństwa;
 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzająceprzygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych,zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu.


SYSTEM SZKOLENIA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
 • Rotacyjne, trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego
 • Jednodniowe
 • Krótkotrwałe, trwające nieprzerwanie do 30 dni.
 • Długotrwałe, trwające nieprzerwanie do 90
 • dni.

GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH:
 1. Ochrona uprawnień pracowniczych:
  - Ochrona stosunku pracy;
  - Gwarancja stabilności zawodowej;
  - Wzrost wymiaru czasu służby zaliczanej do emerytury wojskowej;
  - Opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnejsłużby wojskowej.
 2. Pomoc edukacyjna:
  - Możliwość udziału w różnorodnych szkoleniach i kształcenia na koszt wojska;
  - Prawo do występowania do dowódcy jednostki wojskowej z wnioskiem o skierowanie na różnorodne formy szkolenia kursowego;
  - Możliwość dofinansowania kosztów nauki, studiów na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych.
 3. Świadczenia zdrowotne:
  - Opieka medyczna i stomatologiczna w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej na zasadach dotyczących żołnierzy zawodowych;
  - Bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej;
  - Turnusy leczniczo – profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.
 4. Należności finansowe:
  - Uposażenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych, odbywania okresowej służby wojskowej, pełnienia służby przygotowawczej;
  - Zwrot kosztów dojazdu, dodatek motywacyjny, prawo do nagród;
  - Rekompensata utraconych zarobków.
 5. Świadczenia w naturze:
  - Bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
  - Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny;
  - Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.
 6. Prestiż służby w rezerwie:
  - Preferencje przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie;
  - Prawo do odznaczeń, publicznego występowania w mundurze NSR, honorowych tytułów rezerwisty oraz wyróżnień za wzorową służbę.
ZASADY WYPŁATY REKOMPENSAT DLA PRACODAWCÓW:

- refundacja faktycznych kosztów nieobecności pracownika
- prawo do refundacji kosztów zatrudnienia pracownika na zastępstwo
- określenie górnej granicy kwoty świadczenia
- uproszczone procedury przyznawania świadczenia


ZAPAMIĘTAJ! Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy mają obowiązek powiadomieniaWojskowego Komendanta Uzupełnień, a w przypadku otrzymania karty powołania Dowódcę Jednostki Wojskowej o:

- zmianie miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

- wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące i powrocie z tego pobytu;

- adresie korespondencyjnym, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.