Strona Główna BIP Strona Główna
Dodatkowe kwalifikacje żołnierzy NSR
 

UZYSKANIE PRZEZ ŻOŁNIERZY NSR

KWALIFIKACJI PRZYDATNYCH

W SIŁACH ZBROJNYCH

 

KTO MOŻE BYĆ SKIEROWANY NA SZKOLENIE?

Żołnierze rezerwy, którzy zawarli kontrakt na wykonywanie obowiązków
w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i zobowiązali się do posiadania przydziału kryzysowego nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż trzy lata
, mogą być kierowani przez wojskowego komendanta uzupełnień w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych do odbycia szkolenia (kursu).

 

JAKICH SPECJALISTÓW POSZUKUJE WOJSKO?

Kwalifikacjami przydatnymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są kwalifikacje:

·         kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C”;

·         kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C+E”;

·         kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „D”;

·         operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;

·         operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;

·         nurka;

·         płetwonurka;

·         skoczka spadochronowego;

·         ratownika medycznego;

·         sanitariusza/ratownika;

·         kucharza.

 

SKIEROWANIE NA SZKOLENIE

Skierowanie żołnierza NSR na szkolenie powinno mieć związek z posiadanym przydziałem kryzysowym lub wynikać z potrzeby zmiany przydziału kryzysowego lub potrzeby nadania kolejnego przydziału.

Skierowanie może nastąpić na wniosek dowódcy jednostki wojskowej oraz za zgodą żołnierza rezerwy ( Wzór zgody ), a jeżeli żołnierz rezerwy jest jednocześnie pracownikiem, to skierowanie może nastąpić po zasięgnięciu opinii pracodawcy.

Skierowanie stanowi decyzję administracyjną.      Wzór skierowania

W przypadku gdy skierowanie na szkolenie (kurs) dotyczy żołnierza rezerwy, który jest pracownikiem, wojskowy komendant uzupełnień niezwłocznie po dniu, w którym skierowanie stało się ostateczne, informuje pracodawcę tego żołnierza o warunkach zwrotu kosztów związanych z realizacją szkolenia (kursu).

Kursy będą realizowane w cywilnych instytucjach szkoleniowych prowadzących szkolenie w pożądanym zakresie.

 

UMOWA POMIĘDZY ŻOŁNIERZEM NSR A WOJSKOWYM KOMENDANTEM UZUPEŁNIEŃ

Przed skierowaniem na szkolenie żołnierz NSR podpisuje z wojskowym komendantem uzupełnień umowę na podstawie, której zobowiązuje się on do uzyskania przed zawarciem kontraktu określonych kwalifikacji, a wojskowy komendant uzupełnień zobowiązuje się do nadania przydziału kryzysowego na stanowisko służbowe lub funkcję wojskową odpowiadającą uzyskanym kwalifikacjom oraz wypłacić żołnierzowi zrewaloryzowany ekwiwalent pieniężny z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych.

Wzór umowy

PRZYWILEJE UCZESTNIKÓW KURSU, KTÓRZY SĄ PRACOWNIKAMI

 

Uczestnikom szkolenia (kursu), którzy są pracownikami, przysługuje:

·         zwolnienie z pracy na czas niezbędny do odbycia zajęć, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dojazd;

·         wynagrodzenie w pełnej wysokości za czas zwolnienia z pracy z powodu odbywania zajęć.

 

KTO I KIEDY POKRYWA KOSZTY SZKOLENIA?

Koszty związane z realizacją szkolenia (kursu) oraz wynikające ze świadczeń określonych pracowniczych określonych powyżej są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

Zwrot kosztów związanych z realizacją szkolenia (kursu) przysługuje pracodawcy na jego wniosek, po przedstawieniu przez niego wojskowemu komendantowi uzupełnień:

·         naliczenia kwot wydatków poniesionych na wynagrodzenia żołnierza skierowanego na szkolenie (kurs);

·         rozliczenia finansowego wypłaconych wynagrodzeń;

·         kopii umowy o pracę zawartej ze skierowanym na szkolenie (kurs) żołnierzem rezerwy.

Zwrotu kosztów o których mowa powyżej wojskowy komendant uzupełnień dokonuje w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę dokumentów za pośrednictwem jednostki wojskowej właściwej do spraw finansowych, na której zaopatrzeniu znajduje się wojskowa komenda uzupełnień.

 

Żołnierzom rezerwy, którzy wykonywali obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przez okres co najmniej trzech lat na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych odpowiadających ich kwalifikacjom nabytym przed zawarciem kontraktu lub w jego trakcie, wypłaca się ekwiwalent pieniężny z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, zrewaloryzowany o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujący w dniu zwolnienia żołnierza ze służby wojskowej.

Podstawę do wypłaty ekwiwalentu stanowi umowa zawarta pomiędzy wojskowym komendantem uzupełnień a żołnierzem rezerwy.

Ekwiwalent jest wypłacany po upływie trzech lat wykonywania obowiązków
w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Na wniosek żołnierza rezerwy ekwiwalent można wypłacić przed upływem tego okresu w sytuacji, gdy żołnierz rezerwy zobowiąże się do zwrotu wypłaconego ekwiwalentu w razie uchylenia przydziału kryzysowego z przyczyn niezależnych od organów wojskowych przed upływem tego okresu, z wyjątkiem przypadku wynikającego z orzeczenia o niezdolności do czynnej służby wojskowej lub orzeczenia psychologicznego stwierdzającego przeciwwskazania do pełnienia tej służby albo powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

Koszty związane ze skierowaniem na szkolenie (kurs) nie zostaną zwrócone
w przypadku:

1)    nieukończenia szkolenia (kursu) lub nieuzyskania kwalifikacji przydatnych
w Siłach Zbrojnych;

2)    uchylenia przydziału kryzysowego z przyczyn niezależnych od organów wojskowych przed upływem okresu trzech lat posiadania przydziału kryzysowego, z wyjątkiem:

·         orzeczenia o niezdolności do czynnej służby wojskowej,

·         orzeczenia psychologicznego stwierdzającego przeciwwskazania do pełnienia tej służby,

·         powołania do zawodowej służby wojskowej

·         przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza

zawodowego.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE